вторник, 27 декември 2011 г.

НОВАТА ЗЛАТНА ЕПОХА - ДРУГ ПОГЛЕД
В началото на 90-те години на XX век стана ясно, че същест­вуват повече от един начини за тълкуване на  пророчеството на Маите.
Някои продължават и до днес да вярват във варианта за мрачния, неизбежен край, ала и все повече нараства броят на онези, които тълкуват го­дината 2012 не толкова като конкретна дата, колкото като епоха, която вече е започнала - период от тридесет, четиридесет, а може би дори сто години, през който, въпреки съпътстващите ни изпита­ния - пред нас, хората, ще изгрее ново бъдеще - бъдеще, което ще ни позволи да навлезем в по-висши нива на съзнанието и да реализираме пълния си потенциал.
Новата златна епоха е само на една ръка разстояние от нас и стига да поискаме, бихме могли да я осъществим. Скептиците отвръщат на подобни схващания с безмилостни атаки срещу всички, ко­ито са се осмелили да ги огласят така, че със сигурност ще трябва да се очаква истински ураган от критики и възражения. Стига утвърдените институции да останат верни на себе си, оттук нататък можем да очакваме следващото разбиране да бъде разнищвано дума по дума за грешки и слабости, при това от екипи, съставени от големи академични умове. И ако намерят нещо - защото никой човек не е напълно безгрешен - то ще бъде използвано за да се докаже, че и всичко останало е напълно погрешно.
Обаче спокойно! Има и множество научни данни, голяма част от които са съвсем нови за западния читател, тъй като са рожба на руските учени. В някои случаи импликациите от руските изследвания са толкова ради­кални, че ортодоксалната наука отдавна се е потрудила да ги анатемоса като измишльотини.
Поддържайте съзнанието си отворено, особено там където официозите изричат твърдо „НЕ”!
Тук в задачата не е да правим коментар от­носно невероятните концепции на идеите, но все пак ще си позволим да откроим три, които излагаме и между които има неразривна връзка: 1.Видимият, материалният свят - колективното преживява­не, което по всеобщо съгласие наричаме „реалния свят", е емана­ция на триизмерното пространство на една невидима, паралел­на Вселена. И ние не можем да твърдим, че разбираме напълно „реалния свят", без да вземем предвид скритите измерения, от които той произлиза.
2.Именно защото е еманация - а оттук и в известен смисъл нещо като илюзия или холограма, - „реалният свят" не е нито постоянен, нито стабилен, не е и неизменчива цялост която се поддава на промяна единствено чрез пряка физическа или меха­нична намеса!!! Понякога този свят се държи по-скоро като ярък сън, който обаче може да бъде променен чрез силата на мисълта и въображението. 3. Оттук следва, че „мислите" са „неща”поради което тряб­ва да си даваме сметка, че нашите мисли са в състояние да оказ­ват осезаем ефект върху „реалния свят".
Тези идеи, са в определен смисъл изключително модерни, схващания на XXI век - концепции, родени в авангарда на научни дисциплини като например квантовата физика и изследванията на съзнанието. Ала онова, което ни допада е фактът, че всички те се хармо­низират перфектно с традициите на дълбоката древност, напом­няйки ни, че истината е винаги истинска, единна и неделима, независимо от начина, мястото и средствата, чрез които се из­разява.
Да вземем за пример понятието за „реалния свят" като ема­нация или реализация на някакви скрити от нас селения - а то е централно за египетските схващания за природата на реалност­та, откривани в изключително древни документи като „Тексто­вете от пирамидите" (ок. 2200 г. пр.н.е.). Същата идея се пропива и в разнообразните преработени издания на „Текстовете от сар­кофага", „Книгата за онова, което е в Дуат" и „Книгата на мърт­вите" и с течение на времето достига до гностичните и херме­тичните текстове, които се съставят на старогръцки и латински език по времето на Христос, и имат изключително силно влия­ние върху мистичното християнство.
Същността на тази древна идея се съдържа в сбит и най-ярък вид в простичкия и много красив херметичен принцип „Каквото отгоре, такова отдолу", което идва да ни покаже, че моделът на нещата земни, на нещата от „реалния свят" (на „разумния Кос­мос", както го наричат в херметичните текстове) може да бъде разбран единствено и само ако си дадем сметка, че той е отра­жение на случващото се в една по-висша, невидима сфера:
„Ако разгледаме цялото, ще разберем, че всъщност и сами­ят разумен Космос, с всички неща, съдържащи се в него, са об­лечени в одеждите на онзи по-висш Космос." „Или казано по друг начин, съществува Космос, който е „неуловим за сетивата". Този разумен космос (т.е. „реалният свят") е направен по образ и подобие на онзи, другия Космос, и възпроизвеждан безкрайно като копие."
Ние не виждаме никаква разлика между херметичния Космос, който е „неуловим за сетивата" и който е „облечен в одеждите на по-висшия Космос", и идеята за Вселен­ското енергийно поле, което засега остава невъзможно за регист­риране от съвременната ни научна апаратура, но пък оформя и определя всеки отделен аспект на нашата реалност.
Схващанията на херметичните текстове относно циклична­та природа на времето и неговата интерпретация чрез материята също пасват "!
„Космосът е онова, в което се съдържа времето, и именно чрез напредъка и движението на времето става поддържане­то на живота в Космоса. Процесът на времето се регулира по строго определен начин, а Времето в наредения му път подно­вява всички неща в Космоса чрез Промяна."
„Космосът се върти в едно вечно движение. Това движение няма никакво начало, няма да има и край. Той последователно се разкрива и изчезва в различните части на космоса, и то по такъв начин, че в строго дефинирания поток на времето той отново и отново се реализира наново в същите онези части, в които преди е изчезнал. Такава е природата на кръговото дви­жение - всички точки в един кръг са свързани заедно по такъв начин, че е невъзможно да открием мястото, откъдето всичко започва. Защото е повече от ясно, че всички точки от линията на движението едновременно се предшестват и следват, и то завинаги, и именно по този начин се върти и времето."
„Ако предположим, че настоящото време е различно и от­делно от миналото, или пък, че бъдещето е отделно от нас­тоящето, ще се озовем пред огромно затруднение. Защото за настоящето е невъзможно да се осъществи, освен ако не се е осъществило и миналото (и за бъдещето да се осъществи, ос­вен ако не се е осъществило и настоящето). Тъй щото настоя­щето произтича от миналото, а бъдещето от настоящето. И дотолкова, Доколкото миналото се сбира в настоящето, и нас­тоящето - в бъдещето, те се превръщат в едно от тяхната приемственост. Следователно те по никакъв начин не са отде­лени едно от друго." „Реалният свят" най-вероятно е вид ярък сън, податлив на промяна чрез силата на волята и въображението. В тях пък откриваме твърдението, че „Илюзията е нещо, изковано от действията на Реалността". Според херметичната гледна точка нереални са дори и човешките тела, които обитаваме: „Защото се налага да проумеем, че само и единствено онова, което съществува вечно, е реално. Обаче човекът не е нещо, което съществува вечно, следователно човекът не е! Привидностите мислите действително могат да се превръщат в неща, следователно трябва да внимаваме с думите, които изричаме в общественото и личното си простран­ство. Вярно, трудно е, особено като имаме предвид, че двадесет и четири часа в денонощието медиите ни заливат с ужасяващи, кошмарни новини, но ако твърде много хора се концентрират твърде дълго върху обречеността и унищожението, ако твърде много от нас продължават да се вторачват върху негативните си емоции като омразата и завистта, ако твърде много от нас отказват да изразят любовта и благодарността си и твърдоглаво отстояват нежеланието си да търсят прошка, то тогава няма да е далече моментът, когато сами ще превърнем яркия си сън в ад, но тук, на Земята.
А не трябва да става такаЕдно от главните послания от ре­дица древни текстове гласи, че ние сме съавтори в сътворението на собствената си реалност, откъдето следва, че златната епоха е съвсем близо до нас, буквално зад ъгъла - винаги и за всички от нас. За да я приемем, се налага да оставим настрани всички негативни модели и референтни рамки на миналото, да се отър­вем от неповратливите си мисловни навици, които отдавна от­казват да ни служат, и да бъдем готови да приемем едно тотално разтърсване на нашия светоглед по абсолютно всички въпроси.
Доказателство за това колко трудно постижими са всички тези неща е забавянето на тази златна епоха. Но невидимото Енергийно поле, генериращо нашите ярки сънища, които ние наричаме реалност, може би ще се сдобие с много по-голяма сила и ще стане далеч по-осезаемо през след­ващите години. И може би ще окаже огромно въздействие върху човешкото съзнание.
Вероятно епохата на 2012 година действително ще се пре­върне в повратна точка за нашата човешка история. И може би най-сетне е назрял моментът да обърнем по-голямо внимание на Космоса - и видимия, и невидимия. Защото надали е случайно, че той ни изпраща знаци и надали е случайно, че ни го­вори чрез сънища и видения - чрез тях той неотклонно се грижи за нашето добруване и се опитва да ни върне на правия път.......
От тук от там......
Николай Николов 

8 коментара:

 1. няколко цитата и в последни дни ще изливам от духаси на сяка твар да пророкува и да има съно видения за последните дни,друк цитат , в последните дни знанието на мнозинството ще се умножи и те ще познаят че има създател но няма да му от дадат слава и почит но ще продължат да вършат нечистивите си дела и няма да се покаят за блутстватаси убиствата измамите ще продължат да вършат нечестивите си дела , този цитат е за тези дни които идват пазетесе , желанието за знание което те прави като бок творец вече го видяхме до какво ни доведе поколения на ред ще видим и каяму скоро

  ОтговорИзтриване
 2. БЛАГОДАРЯ ТИ ИКИ ЗА КОМЕНТАРА, НО ВЕЧЕ НЕ ЗНАМ КАК ДА ВЪЗДЕЙСТВАМ НА СЪЗНАНИЕТО, ПОНЕ НА УМНИТЕ ХОРА. ВСЕ ЩЕ СЕ НАМЕРИ НЯКОЙ СЛУГА ДА ТЕ ОПЛЮЕ... ХОРАТА НЕ СЕ ОСЪЗНАВАТ И САМО НА МАТЕРИАЛНИ ОБЛАГИ СЕ ОТДАВАТ! ЗНАМ, ЧЕ СА ПРИЯТНИ, ТО И АЗ НЕ БИХ ОТ ТЯХ СЕ ОТКАЗАЛ, НО НЕКА ДА ЗАПАЗЯТ ТРЕЗВИЯ СИ ДУХ И ЛЮБОВТА - ПРОСТО ЗА ТОВА ПИША ТУК, КАТО ЗАПОЧНАХ ОТ НАЙ - ЕЛЕМЕНТАРНОТО И СЕ ДВИЖА ПО СИНУСОИДА, ЗАЩОТО ТАКЪВ Е ВИДИМИЯ ЖИВОТ!

  ОтговорИзтриване
 3. благодаряти за искреноста нещо което е важно да запазиш чистотатаси , дати кажа на мене вече мисе повръща от всичко просто немога да намеря нещо което не е извратено и да се зарадвам , а за материялните блага поровисе малко и ще видиш в научен текст сетнината им така е понеже са ни довели до това положение приятелю ти имаш опит в това и как ако не си съгласен те шутират и сменят докато те пречупят , и всички ще се поклонят на звяра и на неговия обрас ,но написано е и още ако в теб е неправелното богатство сиреч власт пари и каквото е там исползваиго за праведни цели , пример ти имаш нещо ето исползвашго за праведни цели , не е мако това което поне на мен си по могнал с тоята дарба , ето ти пример и за другите които четут какда помагат , но това още е нищо в сравнение с това което има ме в христа исуса , както казва един апостол ко ще господ и мъртвите ще въскресяваме това е в смисала на това което писа за мен е фак за други те ория

  ОтговорИзтриване
 4. Вижте колко е нетрайно и относително всичко Освен съзнанието. То контролира, създава и променя реалности. Вашата реалност. Вашия живот. То е АЗ СЪМ. И какво излиза – актът на съзнателно наблюдаване на дадено събитие може да промени реалността ви. Изведнъж осъзнавате, че НАИСТИНА сте отговорни за абсолютно всичко, което ви се случва и проявява във вашата реалност. Не Бог, който е извън вас я сътворява, не Съдбата, не някаква магическа сила. Вие сте отговорни за всичко, което се проявява във вашата реалност. Плашещо, нали? Това е дарът на свободния избор. Много по-лесно е да възприемеш ролята на жертва и да припишеш отговорността за преживяванията си на друг човек, или външна сила.
  Следващия път, когато шефът ви се накрещи, или жената ви ядоса, или се скарате с някой в автобуса, или когато решите да теглите една благословия на политиците, почувствате се неуверено, уплашено, виновно, измъчват ви всякакви мисли, гняв и угризения… замислете се. Каква реалност сътворявате? Бъдете над нещата

  ОтговорИзтриване
 5. Честита Коледа, здраве и много любов. Благодаря Ники, за великолепния сайт. Брилянтно написано. Аз вярвам в мечтите, в доброто и знам хората като мен стават все повече и повече, На всички великолепни Новогодишни празници, горе главата и смело напред.

  ОтговорИзтриване
 6. ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА НА ТЕБ! ЖЕЛАЯ ТИ МНОГО ЗДРАВЕ, А СЪЩО КРАСИВИ И ПРИЯТНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ!!!

  ОтговорИзтриване
 7. Zraveite, Niki, az ot dosta vreme cheta i vi pozrdavqvam za vsichko, koeto pishete. Bezcenna informaciq, blagodarq mnogo. Iskam da popitam, ako moje, ot kyde e tozi citat "по образ и подобие на онзи, другия Космос, и възпроизвеждан безкрайно като копие", naistina iskam da procheta neshto poveche po vyprisa. Izvinavam se za latinicata. Pozdravi ot edna chitatelka i sygrajdanka.

  ОтговорИзтриване