събота, 31 декември 2011 г.

НОВОГОДИШНИ, И НЕ САМО ПЕСНИ ЗА ВАС


НЕКА ТЕЗИ ПЕСНИ СА ПОЗДРАВ КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ! НАРОЧНО ИЗБЯГВАМ КОЛЕДНИТЕ ПЕСНИ ЗАЩОТО КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА СА КОРЕННО РАЗЛИЧНИ НЕЩА! ПРИЯТНО СЛУШАНЕ И СПОМЕНИ ВИ ЖЕЛАЯ!!!

Николай Николов

петък, 30 декември 2011 г.

БЪЛГАРИ, ИЗГЛЕДАЙТЕ ТОВА ВИДЕО !!!!!

РЯЗКО СМЕНЯМ КУРСА НА ПРЕДИШНАТА ПУБЛИКАЦИЯ, НО УТРЕ ОТНОВО ЩЕ СЕ ВЪРНА В ТАЯ НАСОКА! НЕКА ДА ВИДИМ СЕГА, КАКВО СЕ СЛУЧВА И СЕ Е СЛУЧИЛО В НАШАТА СТРАНА, КЪДЕ СЪМ АЗ, КЪДЕ СМЕ НИЕ, И КЪДЕ СА НЯКОИ ДРУГИ! ЗАЩО ТАКА ЖИВЕЕМ, КАК ЩЕ ЖИВЕЕМ, АКО ИЗОБЩО ОЖИВЕЕМ И КАКВО НИ ОЧАКВА!!!


ПРОЧЕТЕТЕ И - ТУК!

Николай Николов

сряда, 28 декември 2011 г.

ЕВОЛЮЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНО НИВО - НЕЩО СТАНДАРТНО


Но как се връзва всичко това с 2012 година и пророчествата за златната епоха? Няма никакво съмнение, че в тази нова наука са налице множество загадки, до които все още не сме се докос­нали и  затова ще се наложи да ги проучим стъпка по стъпка, до­като схванем насоките за златната епоха, които са ни оставени. Една от най-очевидните области, в които трябва да потърсим тези насоки, е нашата собствена биологична основа. Целебните ефекти на пирамидите са толкова странни и фантастични, като че ли сме пропуснали да забележим някои много основни аспек­ти от физичните закони, както и какво означава това да си жив организъм. Оставаме с неизбежното заключение, че една от най - основните ни форми на хранене трябва да е някакъв вид енергия??! Освен това ще стане ясно, че можем да получим тази храна само чрез престой във вътрешността на пирамида, чрез съжителства­ме с предмет, зареден в пирамида, или чрез поглъщане на при­видно прости субстанции, като например обикновена вода, коя­то е била съхранявана известно време в пирамида.
С напредване на проучванията открихме фантастични доказателства в подкрепа на енергийната връзка с биологичния живот. И което е най-интересното, тази скрита сила се оказа из­точникът и създателят на самия живот. Тя е в състояние съвсем спонтанно да пренапише ДНК, за да трансформира определен вид в нещо съвсем ново и различно. Спомнете си за изчезнали­те растения, които най-неочаквано са се появили в полята око­ло пирамидата в Русия!! Откъде са дошли тези цветя? Откъде е пристигнал генетичният им материал? Възможно ли е същест­вуващите растения по някакъв начин да са били пренаписани - на ДНК ниво??! - за да се върнат обратно към по-стари, забравени видове? Ами еволюцията? Възможно ли е кодът на ДНК да е за­писан някак си в енергията на самата галактика, така че ние неп­рекъснато да сме обекти на трансформация, насочена към едно ново ниво в човешката еволюция?
Това като нищо може да се окаже изпълнението на редица древни пророчества, предвещаващи появата на златната епоха някъде след 2012 година - една масирана, движена от енергия­та еволюция на човешките видове такива, каквито ги познаваме?! Знаем, че това не е сред нещата, които бихме чули от страна на конвенционалната наука! Вероятно през целия си живот сте били обучавани и настройвани така, че да възприемате подобни идеи като абсурдни. Но преди да се изсмеете, бих искал да ме подкрепите при  проучването на категоричните научни доказателства, че подобна еволюция може би действително е в ход……и, че при това е в ход от доста време……

Следва продължение……..

Ще ви пускам данните по малко, за да не влезете в заблуждение…..

Николай Николов

вторник, 27 декември 2011 г.

НОВАТА ЗЛАТНА ЕПОХА - ДРУГ ПОГЛЕД
В началото на 90-те години на XX век стана ясно, че същест­вуват повече от един начини за тълкуване на  пророчеството на Маите.
Някои продължават и до днес да вярват във варианта за мрачния, неизбежен край, ала и все повече нараства броят на онези, които тълкуват го­дината 2012 не толкова като конкретна дата, колкото като епоха, която вече е започнала - период от тридесет, четиридесет, а може би дори сто години, през който, въпреки съпътстващите ни изпита­ния - пред нас, хората, ще изгрее ново бъдеще - бъдеще, което ще ни позволи да навлезем в по-висши нива на съзнанието и да реализираме пълния си потенциал.
Новата златна епоха е само на една ръка разстояние от нас и стига да поискаме, бихме могли да я осъществим. Скептиците отвръщат на подобни схващания с безмилостни атаки срещу всички, ко­ито са се осмелили да ги огласят така, че със сигурност ще трябва да се очаква истински ураган от критики и възражения. Стига утвърдените институции да останат верни на себе си, оттук нататък можем да очакваме следващото разбиране да бъде разнищвано дума по дума за грешки и слабости, при това от екипи, съставени от големи академични умове. И ако намерят нещо - защото никой човек не е напълно безгрешен - то ще бъде използвано за да се докаже, че и всичко останало е напълно погрешно.
Обаче спокойно! Има и множество научни данни, голяма част от които са съвсем нови за западния читател, тъй като са рожба на руските учени. В някои случаи импликациите от руските изследвания са толкова ради­кални, че ортодоксалната наука отдавна се е потрудила да ги анатемоса като измишльотини.
Поддържайте съзнанието си отворено, особено там където официозите изричат твърдо „НЕ”!
Тук в задачата не е да правим коментар от­носно невероятните концепции на идеите, но все пак ще си позволим да откроим три, които излагаме и между които има неразривна връзка: 1.Видимият, материалният свят - колективното преживява­не, което по всеобщо съгласие наричаме „реалния свят", е емана­ция на триизмерното пространство на една невидима, паралел­на Вселена. И ние не можем да твърдим, че разбираме напълно „реалния свят", без да вземем предвид скритите измерения, от които той произлиза.
2.Именно защото е еманация - а оттук и в известен смисъл нещо като илюзия или холограма, - „реалният свят" не е нито постоянен, нито стабилен, не е и неизменчива цялост която се поддава на промяна единствено чрез пряка физическа или меха­нична намеса!!! Понякога този свят се държи по-скоро като ярък сън, който обаче може да бъде променен чрез силата на мисълта и въображението. 3. Оттук следва, че „мислите" са „неща”поради което тряб­ва да си даваме сметка, че нашите мисли са в състояние да оказ­ват осезаем ефект върху „реалния свят".
Тези идеи, са в определен смисъл изключително модерни, схващания на XXI век - концепции, родени в авангарда на научни дисциплини като например квантовата физика и изследванията на съзнанието. Ала онова, което ни допада е фактът, че всички те се хармо­низират перфектно с традициите на дълбоката древност, напом­няйки ни, че истината е винаги истинска, единна и неделима, независимо от начина, мястото и средствата, чрез които се из­разява.
Да вземем за пример понятието за „реалния свят" като ема­нация или реализация на някакви скрити от нас селения - а то е централно за египетските схващания за природата на реалност­та, откривани в изключително древни документи като „Тексто­вете от пирамидите" (ок. 2200 г. пр.н.е.). Същата идея се пропива и в разнообразните преработени издания на „Текстовете от сар­кофага", „Книгата за онова, което е в Дуат" и „Книгата на мърт­вите" и с течение на времето достига до гностичните и херме­тичните текстове, които се съставят на старогръцки и латински език по времето на Христос, и имат изключително силно влия­ние върху мистичното християнство.
Същността на тази древна идея се съдържа в сбит и най-ярък вид в простичкия и много красив херметичен принцип „Каквото отгоре, такова отдолу", което идва да ни покаже, че моделът на нещата земни, на нещата от „реалния свят" (на „разумния Кос­мос", както го наричат в херметичните текстове) може да бъде разбран единствено и само ако си дадем сметка, че той е отра­жение на случващото се в една по-висша, невидима сфера:
„Ако разгледаме цялото, ще разберем, че всъщност и сами­ят разумен Космос, с всички неща, съдържащи се в него, са об­лечени в одеждите на онзи по-висш Космос." „Или казано по друг начин, съществува Космос, който е „неуловим за сетивата". Този разумен космос (т.е. „реалният свят") е направен по образ и подобие на онзи, другия Космос, и възпроизвеждан безкрайно като копие."
Ние не виждаме никаква разлика между херметичния Космос, който е „неуловим за сетивата" и който е „облечен в одеждите на по-висшия Космос", и идеята за Вселен­ското енергийно поле, което засега остава невъзможно за регист­риране от съвременната ни научна апаратура, но пък оформя и определя всеки отделен аспект на нашата реалност.
Схващанията на херметичните текстове относно циклична­та природа на времето и неговата интерпретация чрез материята също пасват "!
„Космосът е онова, в което се съдържа времето, и именно чрез напредъка и движението на времето става поддържане­то на живота в Космоса. Процесът на времето се регулира по строго определен начин, а Времето в наредения му път подно­вява всички неща в Космоса чрез Промяна."
„Космосът се върти в едно вечно движение. Това движение няма никакво начало, няма да има и край. Той последователно се разкрива и изчезва в различните части на космоса, и то по такъв начин, че в строго дефинирания поток на времето той отново и отново се реализира наново в същите онези части, в които преди е изчезнал. Такава е природата на кръговото дви­жение - всички точки в един кръг са свързани заедно по такъв начин, че е невъзможно да открием мястото, откъдето всичко започва. Защото е повече от ясно, че всички точки от линията на движението едновременно се предшестват и следват, и то завинаги, и именно по този начин се върти и времето."
„Ако предположим, че настоящото време е различно и от­делно от миналото, или пък, че бъдещето е отделно от нас­тоящето, ще се озовем пред огромно затруднение. Защото за настоящето е невъзможно да се осъществи, освен ако не се е осъществило и миналото (и за бъдещето да се осъществи, ос­вен ако не се е осъществило и настоящето). Тъй щото настоя­щето произтича от миналото, а бъдещето от настоящето. И дотолкова, Доколкото миналото се сбира в настоящето, и нас­тоящето - в бъдещето, те се превръщат в едно от тяхната приемственост. Следователно те по никакъв начин не са отде­лени едно от друго." „Реалният свят" най-вероятно е вид ярък сън, податлив на промяна чрез силата на волята и въображението. В тях пък откриваме твърдението, че „Илюзията е нещо, изковано от действията на Реалността". Според херметичната гледна точка нереални са дори и човешките тела, които обитаваме: „Защото се налага да проумеем, че само и единствено онова, което съществува вечно, е реално. Обаче човекът не е нещо, което съществува вечно, следователно човекът не е! Привидностите мислите действително могат да се превръщат в неща, следователно трябва да внимаваме с думите, които изричаме в общественото и личното си простран­ство. Вярно, трудно е, особено като имаме предвид, че двадесет и четири часа в денонощието медиите ни заливат с ужасяващи, кошмарни новини, но ако твърде много хора се концентрират твърде дълго върху обречеността и унищожението, ако твърде много от нас продължават да се вторачват върху негативните си емоции като омразата и завистта, ако твърде много от нас отказват да изразят любовта и благодарността си и твърдоглаво отстояват нежеланието си да търсят прошка, то тогава няма да е далече моментът, когато сами ще превърнем яркия си сън в ад, но тук, на Земята.
А не трябва да става такаЕдно от главните послания от ре­дица древни текстове гласи, че ние сме съавтори в сътворението на собствената си реалност, откъдето следва, че златната епоха е съвсем близо до нас, буквално зад ъгъла - винаги и за всички от нас. За да я приемем, се налага да оставим настрани всички негативни модели и референтни рамки на миналото, да се отър­вем от неповратливите си мисловни навици, които отдавна от­казват да ни служат, и да бъдем готови да приемем едно тотално разтърсване на нашия светоглед по абсолютно всички въпроси.
Доказателство за това колко трудно постижими са всички тези неща е забавянето на тази златна епоха. Но невидимото Енергийно поле, генериращо нашите ярки сънища, които ние наричаме реалност, може би ще се сдобие с много по-голяма сила и ще стане далеч по-осезаемо през след­ващите години. И може би ще окаже огромно въздействие върху човешкото съзнание.
Вероятно епохата на 2012 година действително ще се пре­върне в повратна точка за нашата човешка история. И може би най-сетне е назрял моментът да обърнем по-голямо внимание на Космоса - и видимия, и невидимия. Защото надали е случайно, че той ни изпраща знаци и надали е случайно, че ни го­вори чрез сънища и видения - чрез тях той неотклонно се грижи за нашето добруване и се опитва да ни върне на правия път.......
От тук от там......
Николай Николов 

ИСТОРИЯТА НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО


НЕ ВИЖДАМ КАКВО МОГА ДА ДОБАВЯ. ФИЛМЪТ ИМА И БЪЛГАРСКИ СУБТИТРИ. ЗА ЦЕЛТА НАТИСНЕТЕ (сс) да придобие червен цвят(сс), /АКО НЕ Е ЧЕРВЕН/, НАТИСНЕТЕ "превод на надписите", щракнете на празното поле на което ще бъде изписан някакъв език и с плъзгача в дясно си изберете български или който език желаете, а след това ОК! Приятно гледане!Николай Николов

неделя, 25 декември 2011 г.

МАТЕРИЯТА Е ЕНЕРГИЯ КОНДЕНЗИРАНА ДО НИСКА ВИБРАЦИЯИмаше един американски комик Бил Хикс страхотен човек, който почина през 1994година. Той обобщи този начин на живот, за който говорим с фразата: "Материята е просто енергия, кондензирана до ниска вибрация. Ние всички сме едно Съзнание, преживяващо себе си субективно. Смъртта не съществува. Животът е само един сън и ние сме представата за самите себе си." И това е разковничето!!!
Това, което си представяме, че сме е това което създаваме физически. Така, че ако можем да бъдем манипулирани и да си се представяме като обикновени, тогава ще създаваме обикновен живот. Когато се осъзнаем, че всички сме необикновени ще живеем необикновен живот и се слага край на тази манипулация. Ние сме като капки вода в един океан на Съзнанието. До известна степен сме индивидуални също както капките вода. Може да подържите една в ръцете си, но тези капки заедно образуват океана. Без тях няма океан. Същото е и с това с безкрайно Съзнание, Енергия, което наричаме Сътворение, Бог и др. Ние не сме част от тази Безкрайността. Ние сме самата Безкрайност, ако се отворим и отново се свържем с нея. И тук отново се връщаме на яйчената черупка, защото повечето хора са манипулирани чрез страх и чувство за ограниченост да се изключат от тази Безкрайност и от всичко, което е безкрайно. Мъдростта, любовта, разбирането са достъпни по всяко време, защото това сме ние самите. Където и да седите в Безкрайността, вие сте в центъра й. Следователно аз съм всичко съществуващо. Вие също! Колкото повече осъзнавате това, толкова повече се отваряте към безкрайната си същност. Животът ви, както и вашата представа за самите вас и за всичко останало се трансформира. Колкото повече се възприемате само като един обикновен човечеч от улицата: "Нямам никаква сила. Какво мога да направя?" То веднъж направили това, вие се изключвате от вашата безкрайна същност и ставате само частица, от това което сте. И тогава и само тогава може да бъдете контролирани. Ето защо това разбиране е било толкова потискано. Ето защо повечето хора изживяват живота си с чувството: "Не мога. Никога не бих могъл! Всичко най-хубаво се случва на другите хора, какво мога да направя аз?" И когато се възприемаме по този начин е детска игра да бъдем манипулирани. Когато осъзнаем безкрайната си същност, е невъзможно да бъдем манипулирани. Чупим яйчената черупка, преодоляваме чувството за ограниченост и страх. Страхът от това какво мислят другите хора за нас. Обаче: "Какво ще каже Сабина? Какво ще си помислят за мен?" Или желаете да направите нещо в живота си: "Какво ще кажат те?" Не ми пука !!!!! - Те както вие и аз имаме право да си мислим каквото поискаме. Обаче сме забравили това. И когато започнем да вярваме, че тъй като хората са различни от нас и те грешат, тогава сме в ситуация, където който прави нормите в обществото,  то той управлява света! Защото, ние се охраняваме един друг?! Чупенето на яйчената черупка, преодоляването на страха от мнението на хората, изразяването на това кои сме ние, говоренето на нашата истината, изразяването на уникалността ни. Ето, Това е Революцията. А не оръжия, бомби и отговаряне на насилието с насилие и на гнева с гняв. Какъв е смисълът?! - Получавате два пъти повече насилие и гняв. Боже, колко сме напреднали !!! Начинът да се излезе от това положение е финалната революция - да бъдем каквито сме, а не това, което някой друг ни казва, че трябва да бъдем. Интересно е, че ако седите пред огледало или навсякъде и имате бухалка, и ако започнете да се удряте, хората ще звъннат в лудницата. "Боже, приберете го тоя!"  А ние правим това през цялото време!!! Когато изразяваме това насилие към друг човек или животно, или към каквото и да е, ние си го правим на себе си, защото ние сме едно и също, всички ние сме това безкрайно Съзнание. И като сме забравили, че сме Всичко то това каквото знаем, ние го създаваме външно. Заради манипулацията ние вървим в кръг и сме като едни вървящи, говорещи филмови проектори. Нашето "Аз", състоянието на съзнанието и нагласата ни винаги трептят с определена честота.Като си променим нагласата, се променя и честотата ви на вибриране!!!!. Омразата има определена честота. Когато я изпитваме ние трептим с честотата й. Когато изпитваме любов, трептим с друга честота. Тази енергия, която излъчваме и е създадена от нашите мисли и нагласи и после привлича към нас отражението на самите нас. Другите енергии: хора, места, начини на живот, преживявания, съвпадат с излъчваната от нас енергия. Следователно каквото е вътре такова и и навън.  Имаше един писател, който се казваше Лонгфелоу - ( бел.пр. висок човек). Той написа един разказ където, някой се удавя докато се бори с отражението си. И ако вие видите някой при реката да прави това, предполагам, ще звъннете на лудницата. Те  получават обаждания през целия ден от хората. Но ние всички правим това през цялото време!!! Опитваме се да променим, това което сме създали като бием отражението, вместо да погледнем кой създава това?!  Значи когато се случват неща в живота ни, които не харесваме привличаме хора и преживявания в живота ни, които не харесваме, вместо да си кажем: "Защо привличам тези преживявания? Какво излъчвам? Защо привличам това отражение, което не харесвам,  и този досадник ми прави проблеми? Вместо да си върнем силата и отговорността за това, което създаваме в живота си, ние гледаме извън нас, а и сме подтиквани да правим това. Така, че сме в ситуация където гледаме отражението и се опитваме да променим нещата. А ние трябва да променим това, което се отразява. Ако стоите до една река и видите отражението си, което не ви харесва много, вие може да го целите с камъни да го ритате и така нататък, но все външни неща, които ние правим в живота си: "Ти си отговорен. Ти си виновен, че съм в това положение." Извън нас, извън нас !!! И бягаме от отговорност. Но след като това удряне в реката приключи, и след като сте хвърлили тези камъни в реката, то всичко отново се успокоява и отражението се връща.... Защото отражението е точното огледало на това, което се отразява. Променим ли се отвътре то ние, променяме света!!! Това е нещото, което сме били притискани и подтиквани да не разберем!!! Еволюцията е много проста. Ама, много проста. Ето как става: преживяваш нещо, учиш се от него и еволюираш в резултат от него. Ако на етап 1 ние излъчваме енергия, отразяваща нашето състояние на съзнанието то ние привличаме дадено преживяване в резултат от това: хора, места и т.н. Ако в момента не харесваме привлеченото преживяване и виним всички извън нас, "Ти си виновен. Беше Петър през 1963, беше майка ми..... Заради сексуалността ми е....." Това, което привлича тези преживявания не се променя, защото виним някой друг за това!!!! Това което става е, че тъй като това, което излъчваме не се променя, следователно и това което привличаме не се променя то всички влизаме в тези цикли, където едни и същите неща се повтарят. Привличаме едни и същи партньори, едни и същи ситуации на работа, нищо никога не ни върви в живота ! И все пак това е просто едно еволюционно бягане на едно място. Ние не се движим, защото не променяме това, което излъчваме и така си продължаваме... Веднъж щом поемем отговорност и спрем да гледаме вън от нас, за да променим това което става и погледнем какво се отразява навън,  то тогава в същата ситуация си казваме: "Я почакай малко...... От къде съм привлякъл това преживяване? Какво има за научаване? Защо ли е станало така? Ясно!Разбрах!" В този момент нагласата и представата ви за самите вас се променя. В този момент вибрациите ви се променят и започвате да привличате различни преживявания, които отразяват новите, другите вибрации, които излъчвате, а не старите!!!!


И веднъж щом започнете да прилагате този метод, като поемате отговорност, изведнъж нещата драстично се променят и можете да еволюирате невероятно бързо! Привличате едно преживяване. "Добре какво има за научаване тук? Ясно!" Променяте си вибраците! -  Еволюирате!!! Привличате друго преживяване. "Какво има за научаване тук? Ясно!" Променяте си вибрацията и еволюирате! Веднъж като започнете да прилагате този метод, може да много бързо да еволюирате, а вече все повече и повече хора го правят, тъй като този цикъл на промяната се разгръща. А може да си седите вечно на едно място и да вините другите за неща, които вие създавате, както и всички ние създаваме. Това също е вариант, но не много добър. Така че това, което излъчваме е това, което получаваме. Ние контролираме живота си!! Никой друг не !! Просто сме заблуждавани, че не е така! Например чувам, а и вие сигурно сте чували: "Нищо не се случва в живота ми. Винаги е толкова скучен. Винаги! Каквото и да опитвам все не се получава!!"Когато ги попиташ: "Какво искаш да направиш с живота си?" Те отговарят: "Наистина не знам. Никога не съм се замислял/а." Всъщност "Наистина не знам" това е състояние на съзнанието. Следователно то е една вибрационна честота, която излъчва това състояние и привлича еднакви на него, като по този начин нищо никога не става, заради това "Наистина не знам". Ако можем само да се концентрираме върху това, което искаме да постигнем и да следваме намерението и   най-силното нещо, което можем да направим. "Какво ми е намерението? Върху какво се концентрирам? Ето това искам да направя с живота си"!!! То това намерение се излъчва като вибрационна честота и винаги ще привлече към нас преживявания и предизвикателства, които ще ни доведат до постигането на нещата, които сме си поставили. Eто къде повечето хора се отказват!!!! Те казват: "Искам да направя това или онова! Това е намерението ми!" И то привлича към нас това, което ни е нужно, за да го постигнем и когато стане малко предизвикателно ние си казваме: "Желая да го постигна, но не толкова силно. Благодаря!" И се отказваме......... Така че ако искаме да бъдем свободни, както и света ни да бъде свободен такова трябва да е нашето намерение!!!! Тогава чрез намерението ще можем да се изправим срещу предизвикателствата и срещу това, което трябва да постигнем и всичко това ще свърши ! Защото ако продължаваме да тичаме на едно място и виним другите за случващото се, това ще продължи в един друг цикъл и то за много дълго време. Идеята, че създаваме нашата собствена реалност, чрез излъчените от нас вибрации сега научно вече  показва, че е доказуема! Сега ще видите какво става с частици от пясък и други частици, когато звука трепти около една плоча и кара частиците да трептят в тон със звука. Защото когато мислим ние не изпращаме само една трептяща вълна енергия, а изпращаме звук, който е извън обхвата на човешкия слух. Всичко е звук! Когато мислим ние излъчваме звук и енергията около нас започва да трепти с него!!!!!!! 
Когато се пусне звук то  той обхваща случайни частици и ги превръща в удивителни форми! По този начин е била създадена и тази Вселена!!: "В началото беше Словото!" А словото е .... звук! Това което гледате са частици, които са формирани в модели чрез звук ( ТОЕСТ СЛОВО)!!! В началото те бяха случайно разположени навсякъде по плочата и щом звукът се появи те образуваха тези модели. Защото всичко е звук!! Защото звукът е нещото, което придава форма на материята и на енергията. Модели с форми на птичи криле и насекоми са просто проявления на вибрациите на звука. Всеки орган в тялото ни трепти с определена честота!! И когато мислите,   то емоциите и стресът ни се дисхармонизират с техните вибрации, вибрационното състояние на определени части от тялото ни,  и ние се разболяваме чрез мислите си, защото засягаме вибрационното състояние на тялото. Така че всеки път като мислите и чувствате, то вие трептите с честота, която кара енергията около вас да трепти със същата честота. Това което излъчвате, е това, което създавате……… 


Следва продължение.........


Николай Николов

неделя, 18 декември 2011 г.

КОНЦЛАГЕРИТЕ В САЩ И ОГРОМНИЯ БРОЙ НОВИ КОВЧЕЗИ!

НЕВЕРОЯТНО НО ФАКТ! В САЩ ИМА ПОСТРОЕНИ ОГРОМЕН БРОЙ ЧИСТО НОВИ КОНЦЛАГЕРИ, С ГАЗОВИ КАМЕРИ И МОДЕРНИ СРЕДСТВА ЗА УБИЙСТВО НА ХОРА, ВСЕ ОЩЕ ПРАЗНИ НО ЗАЩО?! ЯНО УПРАВЛЯВАЩИТЕ И БОГАТИТЕ, КОИТО ГИ РЪКОВОДЯТ СЪЗНАВАТ ЯСНО, ЧЕ НАРОДА ИМ НЯМА ДА ИЗДЪРЖИ ДЪЛГО НА ТЕРОРА НА КОЙТО ЗАПОЧНАХА ДА ГО ПОДЛАГАТ И СА ВЗЕЛИ МЕРКИ. ОСВЕН ТОВА ИМА ОГРОМЕН БРОЙ ЧИСТО НОВИ, СКЛАДИРАНИ ПРИЛЕЖНО ПЛАСТМАСОВИ КОВЧЕЗИ! ГЛЕДАЙТЕ, СЛУШАЙТЕ И МИСЛЕТЕ КАКВА "ДЕМОкрация" НИ СЕ ГОТВИ. ТОВА СА ОФИЦИАЛНИ СВЕДЕНИЯ, СНИМКИ, ДАЖЕ И ОТ КОСМОСА И КАДРИ ДИРЕКТНО ОТ СЪОТВЕТНИТЕ МЕСТА. ГЛЕДАЙТЕ ДОКАТО НЕ СА Я ЗАТРИЛИ, МАКАР, ЧЕ СЕ СЪМНЯВАМ, ЗАЩОТО НЕ СА НАПРАВЕНИ ОТ ЛЮБИТЕЛИ А ОТ ЕДНА ОТ НАЙ ГОЛЕМИТЕ ДЪРЖАВИ В СВЕТА, КОЯТО СЪЩО НЕДОУМЯВА, ЗАЩО ИМА ТАКИВА ИЗРОДИ!Благодаря на МАРИЯ за насоката която ми даде!!!
ВИЖТЕ НА ТОЗИ ЛИНК И ПРОСТОТИИТЕ КОИТО СЕ ГОТВЯТ ЗА РУСНАЦИТЕ, А ТОВА ВАЖИ И ЗА НАС:


http://www.youtube.com/watch?v=H4Kq4SduZWs&feature=related


ИЛИ ПРОСТО НАТИСНЕТЕ  - ТУК!

Николай Николов

РИТМИТЕ НА ЧАЛГАТА....


Много се чудих с коя тема във форума да ви запозная, сега е неделя малко преди обед, най-активните читатели вече са седнали на аперитив, другите режат салатата и хвърлят по едно око на бутилката в камерата на хладилника, за да видят запотила ли се е, за какво да говорим, за генетика и космически технологии не е подходящо, затова дайте да насочим вниманието си към чалгата.
Виждам, че активна форумна дискусия се е разразила във връзка с една статия във вестник “Сега”, ще ви прочета основното от нея, за да са разбираеми коментарите после.
И така, статията е озаглавена “Долу лапите от чалговите ритми!”, автор е бай Иван, участник в електронния форум. Чета избрани извадки: “Айде пак изкараха чалгата рожба и консумация на провинциалния еснаф. Роден съм в София, в елитен квартал. Имам три дипломи за висше образование. Родителите ми са софиянци, и двамата висшисти. Знам говоримо и писмено 6 езика, разбирам над 15. Това не ми пречи да харесвам българската чалга…”
Мисля, че вече сте наясно за какво става дума. А ето и коментарите на читателите в онлайн изданието на вестника:
Хорото, всъщност при тази тема май е по-уместно да кажем кючека повежда sluncho6, той пише: “Бай Иване, с три висши и сега с дисертация по чалгата – ти си уникат! Аз досега не съм слушал истинска чалга, ама ще взема да опитам, може да ми провърви”
Следва мнението на Ситка Пит: “Авторо съвсем е изперкал. Така става с три висши, петнайс езика и простатна недостатъчнос.”
Anacephal: “И все пак – когато на хубав човек му е гадно, се получава блус, когато на гаден човек му е хубаво – чалга!”
Gasparini лаконично прави нещо като цитат: “И най-мъдрия си е малце прозд!”
Koreander: “Бай Иване, и пиян на кирка да съм пак не мой я слишам таз чалга! Нищо, де, хора, вкусове всякакви, тактувай си с краче в ритъма на …. ” Тук авторът изброява имената на фолкпевци от трите пола, които ще цензурирам. Постинга на Koreander завършва така: “Па мой и още един език да научиш, ромски примерно! Ще ти е от полза!!! Дерзай!”
Ето и постинга на Markoni: “Наплъно разбирам бай Иван, аз още като започнах да разбирам 3 езика и ми омекна хурката, а пък той с неговите 15, леле мале…”
Тук искам да вмъкна, че не е лесно да бродиш по форумите, не е просто да си седиш пред компютъра и да щракаш с мишката, защото освен това трябва ида разчиташ прякорите на пишещите. Ето сега аз трябва да произнеса името на следващия форумец, дано да се справя от първи път, той си е лепнал прякора Krvdderi и е написал следното: “Разликата между чалга музика и джаза е, че никой не ви пуска гърмящ джаз докато се храните.” Този автор веднага подхрани въображението ми, надявам се и вие да си представите най-дивия джаз клуб “О’Сачмо”, как вътре Ела Фитцджералд вие снага между масите и извива глас, край нея Луис Армстронг надува божествения си инструмент, а вие между две татарски кюфтена, пъхате навити на фунийка банкноти между копчалъците на тромпета…
Но стига апокалиптични видения, да се върнем към форума. Ето какво е написала по темата Геновева: “Това, че Стравински не можел да се слуша с мастика и шопска салата, е просто едно изфукване на човека с три висши и петнайсе езика. На чалгата – в най-лошия й вид, защото тук има и една доста добра част, най-неприятното е съпровождащата я не храна, а публика… Шопската салата му била виновна, вижте го моля ви се…
Във форума отново се намесва, за съжаление, точно труднопроизносимият Krvdderi: “Споко, имах една колежка, която се фукаше, че е инженер трето поколение, гаче инженерството се предава по наследство. Пък с тия клонирания може и да е започнало вече, знам ли. А пък един приятел, който има малка фирмичка за туризъм и води гостите си по разни кътчета на света, разправя, че като се напие, говори 17 езика…”
По самочувствието на автора удря и човек с прякор керпеден_1: “Три висши, петнаесе езика… Питомна гарга разбийш… Шопската му пречела… То от образование само две гънки му останали, ама нали е учено…”
Отново чаровен постинг от Геновева: “И Афтура, и той простак. Се таквиз сме се събрале… Мъка, викам… Що ли ме учи мама да свиря на пиано?”
Тук вече усещате, че работата на към завършек, на към изводи отива. И наистина, откриваме едно обобщение в постинга на hamer: “Аз пък съм роден на село, живея в София, имам едно образование, поразбирвам един-два езика от немай къде и определено се имам за прост. Щото ако не бях прост, наистина щях да слушам чалга в най-скъпите клубове пред чаша 15-годишно уиски с две миски на коленете или в скъп джип с други две миски, щях да имам замък в стил “мутробарок” и около мене щяха да се въртят дежурните за всеки коктейл интелектуалки като… Тук авторът цитира имената на известни светски персони от трите пола, които аз пак ще цензурирам. Но иначе всичко, което ви прочетох от интернет форума си е такова, каквото витае във виртуалното пространство. Все пак, мисля, че е време да се върнем в реалното пространство, при Спас, а ако на вас или на вашите близки зад граница ви се прииска да бродите из интернет, отбийте се и на сайта на радиото, адресът е bnr.bg, там можете да слушате програма “Христо Ботев” в реално време независимо в коя точка на вселената ви е отвял вятърът.
В. Ц. -и Интернет....


Приемно предавател - Николай Николов

събота, 17 декември 2011 г.

₴ ЕВРЕИТЕ, но не точно ТЕ! ₴ ‰ ‰

Защо кучето минава със свита опашка покрай евреин? Защото е чуло, че евреин, където види дупка, отваря магазин!!!!
Двама евреи обсъждат трети:
- А пък Моше станал педераст!
- Какво? Взима пари и не ги връща?
- Не бе, в оня хубав смисъл на думата.

Не точно евреиТЕ. По-скоро шепа евреи. И сред евреите, както и сред всички останали народи, има обикновени хора, от които нищо не зависи и които нямат никаква власт. Нещо повече, тъй като в продължение на над 5000 години евреите се женят основно помежду си по религиозни съображения, за да запазят чиста кръвта на "божия народ", сред тях процентът на психическите заболявания и генетичните отклонения, резултат от близкородственото кръстосване, е значително по-висок. Някой спомена Айнщайн. Знаете ли, че майка му и майката на втората му съпруга са родни сестри, а бащите им - първи братовчеди? Оказало се, че те не могат да имат деца, а синът на Айнщайн от първия му брак е настанен в психиатрия. В Израел например близо една трета от населението живее в затворени общности от селски тип, т.нар. "кибуци", чиито обитатели са предимно евреи с различни отклонения. Там те са принудени да се занимават със земеделие и животновъдство, тъй като не са годни за нищо друго. Жителите на кибуците са лишени от всякакви права, включително и от правото на лична собственост. Примерно, ако роднини подарят на един от тях ръчен часовник, всеки от жителите на кибуца го носи равен брой дни в месеца...Но ако говорим за богатите евреи, организирани в масонски ложи - аз ще цитирам само факти. Изводите си прави сам:- В САЩ 4 от 5-те медийни гиганта са собственост на евреи. Т.е евреите определят какво ще гледа обикновения човек по телевизията, какво ще слуша по радиото, какво ще чете във вестниците и списанията и какво ще вижда по рекламите. - Всички банки по света, с изключение на японските и китайските, са собственост на еврейски фамилии. А Япония се намира в състояние на военна окупация от края на Втората световна война насам. Числеността на американския контингент там никога не е падала под 50 000 човека, така че японските банки също са принудени да изпълняват еврейските заповеди. - Всички западни фармацевтични компании са собственост на евреи. Т.е. евреите решават кой и колко ще живее, кой от какво ще боледува и кой с какво ще има възможност да се лекува. - От около 130 000 тона световни запаси от злато над 100 000 тона се съхраняват в еврейските банки. А както гласи Murphy's golden rule - Who have the gold, make the rules. Преведено не звучи толкова добре, но не е по-малко вярно: Златното правило на Мърфи - Който има злато, той определя правилата. - Ако вземем 10-те водещи спонсори на републиканската и на демократичната партия в САЩ, най-големите 6 от тях са еврейски компании и те спонсорират И ДВЕТЕ ПАРТИИ. - В осем европейски държави - Франция, Германия, Австрия, Португалия, Испания, Дания, Холандия и Швейцария - са приети закони, криминализиращи отричането на мита за т.нар. "холокост" и за измислените 6 милиона еврейски жертви. Т.е. всеки, който си позволи да изтъкне публично факти, оборващи тези лъжи, автоматично носи наказателна отговорност и отива в затвора за това, че е посмял да каже истината. Забележете - става въпрос за осем икономически развити, демократични държави в центъра на Европа. Преди няколко година по този закон вкараха в затвора за 5 години Ернст Цундел на 67-годишна възраст. Познай кой управлява Евр(оп)ейския съюз и кой съставя евр(оп)ейските закони. Хайде стига толкова, че ще вземат да ми отнемат думата Ако те интересува повече по въпроса, чети Григорий Климов, Юрген Граф, Ернст Цундел и ще научиш много интересни неща.

Spyderco

Николай Николов

петък, 16 декември 2011 г.

ПЛАМЕН СТАВРЕВ - ДУША ИЗПЪЛНЕНА С ПЕСНИ И ЧУВСТВА


НЕКА ДА СИ СПОМНИМ ЗА НАШИЯ СЪГРАЖДАНИН ПЛАМЕН СТАВРЕВ...Николай Николов

"Оркестър Без Име" - (1982) - Целия Филм (ENGLISH, BG SUB)

Това е пълната версия на филма! Заслужава си да го гледате!!! ОСВЕН, ЧЕ Е НА БЪЛГАРСКИ ИМА И СУБТИТРИ НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ, КОИТО МОЖЕ ДА ВКЛЮЧИТЕ ПО ЖЕЛАНИЕ!
НАГРАДАТА ЗА РЕЖИСУРА, НАГРАДАТА ЗА МУЗИКА - СБФД, 1982
ПЪРВА НАГРАДА ЗА ПЪЛНОМЕТРАЖЕН ИГРАЛЕН ФИЛМ, Габрово, 1983

На 63-годишна възраст, след тежко боледуване, ни напусна един от най-големите български актьори Велко Кънев.
Той беше популярен и обичан от цяла България с ролите си във филмите "Оркестър без име", "Матриархат", "Мъжки времена", "Бон шанс, инспекторе!", "Да обичаш на инат" и др.
Последният кинопроект, в който се очакваше да участва, беше планираното продължение на "Оркестър без име", наречено "Оркестър с име". По идея филмът трябваше да събере отново героите и актьорите от преди 30 години...Николай Николов

четвъртък, 15 декември 2011 г.

НА КОРАБИ ПРИЛИЧАХА ЖЕНИТЕ А ЖИВОТЪТ МИ - НА ХАОТИЧНО ПРАЗНИЧНО ПРИСТАНИЩЕ - РИМЕЙК


Бях на самия връх , бях на самия връх на моята младост! Бях див, несъразмерен и красив!
На кораби приличаха жените а животът ми - на хаотично празнично пристанище.
Позволи ми да мисля за тебе , да се влюбя в тебе отново да повярвам във тебе, бъди ми и жена и сестра, съществувай, неизвестно къде – съществувай, неизвестно с кого - съществувай, и си спомняй за мене понякога!

Николай Николов

ЩО ПАЛЕЛИ КОЛИТЕ – КАК ТАКА ЗАЩО?Не знам отговора на въпроса, но едва ли е да дестабилизират държавата или е дело на пироман. Може и да е дело на огладнелите застрахователи или на собствениците на гаражи и паркинги, но и това не го вярвам. Според мен е отмъщение срещу водената от 20 години политика срещу обедняващия български народ и в полза на богатите, които 90% са крадци! На всеки му е ясно. Ако е така – евалла! И да дадем един съвет – я палете колите и джиповете над 40 000 лева и то новите за да има реално отмъщение, справедливост и ефект! Какво сте тръгнали да палите някоя кола втора употреба, купена с триста зора за 3 000 лева от нормален човек, който след това няма да може да си купи никога вече, защото знаете какви са заплатите, колко хора работят и колко струват тока, водата, храната и така нататък! Така, че като палите правете го така, че да има ефект! То тези които имат скъпи коли – пак ще си купят, щото имат и много пари…След като (НАП - вижте -ТУК!, а също така и ТУК!) не ги провери колко данъци плащат, от къде са им парите и като не им събори палатите построени в язовирните зони и по брега на морето, а бараките на няколко рибари  то хйде палнете им колите за да разберат, че богат, богат, но със мярка! И че като няма правосъдие то има народно такова! Успех!


Николай Николов

сряда, 14 декември 2011 г.

НОВАТА ВЛАСТ - СТАТИЯ КОЯТО СЪМ НАПИСАЛ НА 22.10.09

Така, като гледаме, май след половин година още много от работещите ще са на улицата! Защо смятам така?
Да погледнем железопътния транспорт. Хората редовно пътуват /до колкото могат/, а някой /хайде да познаем кой?!/, прибира парите и хората не са получавали заплати от - 5 – 6 месеца. Отново никой няма виновен. Как така? Пътниците плащат а пари няма!
Време е новото правителство да се стегне и да прекъсне краденето на пари. Как така ще работиш, а няма да ти плащат? Месец може но половин година? Но на крадците им е ясно, че тези хора със строго насочена квалификация, няма къде да отидат, и ги изнудват до край. Новото правителство, меко казано взе да ни приспива. Бойко - съвет: вземете си повече нормални хора в правителството, плащайте им по 1000 лв. на месец и им поставете конкретни задачи. Те ще ги свършат! Бъди сигурен. С пет или шест вносни мекерета /извинявам се министри/, които не са преживяли ужаса на нямането, работа не ще да свършиш. Не ти ли стана ясно бре пич?! Не виждаш ли какво ти предлагат!? Да опоскат страната до край! Я почни да ги гониш за всяка простотия /като фискалния резерв например/! Абе много тъпо иска да те прекара това пичлеме с педераски глас! Добре, че се усети во време! Добре, че не почна да ни се извиняваш! Сега трябва да то издухаш, докато не е направило някой друг сакътлък в повече?! Нима не схващаш идеите на тези западни мошеници? Те само искат и предлагат! Едно време Съветския Съюз налагаше, но и ни даваше! Пък тези само искат разни неща в тяхна полза. Това се отнася и за Европейския съюз. Пишат доклади, искат да ни пратят сичкото циган от Малта и не знам от къде още, и гетото България ще заиграе в ритъма на кючека и негърските танци! Сакън!... ще ти ебем мамата ако направиш нещо такова, което Гоцето предлага! Вземи се в ръце, тегли една майна на западните подлоги и лизачи и мисли за себе си и за народа си, щом си решил да се захванеш с това! Иначе просто се откажи на време. Да не станеш за смях и съответно политически труп, като Костов. От къде ги намери тези нещастници – просто не те разбирам! Вземи хора от България, живеещи тука, милеещи за нея, създай диктатура за една две години и всичко ще се оправи! Примери много!


С уважение: Николай Михов Николов Хайде чао!

понеделник, 12 декември 2011 г.

® ТЪП СЪМ, НО ЗАЩО ПРИЯТЕЛИ?! ® - ваш - bainiki


Тъп съм, знам - просто така смятат по тъпите и необразовани от мен новобогаташи. Но защо така се получи?! Язък за институтите, образованието и разните други неща. Май никой не ме разбира! Стоя и си мисля : Аз ли съм тъп или цялото общество е направо оглупяло?! Когато им кажеш нещо което знаеш а те не или нещо което си открил и проверил, то те гледат като ненормален, просто ти си скот, просяк или простак. Защо така се промени света? - не знам! Навярно на мода е простотията и тъпотията. Красиви жени – това е добре, но момчетата заради тях изпили доста хормони и микроелементи, добавки и протеини, аминокиселени и т.н., / защото ги мързи да тренират /… Какви мъже са те? Ще имат ли деца?! За секс за две за три години, те си съсипват целия живот. Какво да кажа, като те не четат изобщо, не само книги, а да не говорим за интернет. Простотията и необразоваността станаха държавна политика – изгодно е на Евросъюза, на НАТО и на американците! Само тъпанарите и продажните ни политици не го разбраха. Топим се като нация и като народ! Жалко, а сме дали старт на целия свят а също и живот, но западняците не го признават, а просто ни изтезават - ами нямат интерес! "Е, и извода какъв е? -  приятел ни е Русия, /не я бъркайте със СССР / – това са хора с вяра и душевност като нас и до сега винаги са ни помагали. Всеки друг избор би ни унищожил." А как мислите вие? Знам как мислят американските подлоги. Дано Бог се смили над тях, но аз не желая това!


Николай Николов

петък, 9 декември 2011 г.

ДОБРО УТРО ПРИЯТЕЛИ!


ОТНОВО БЛАГОДАРЕНИЕ И С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ ИСКАМ ДА ВИ КАЖА - "ДОБРО УТРО ПРИЯТЕЛИ!"Николай Николов

четвъртък, 8 декември 2011 г.

ДЕЙВИД АЙК - " ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА"

Всеки има право да поиска - и всички останали също има свободата да го правят, тъй като те желаят! - Това е свободната воля!  -  Не бива да ви притеснява нищо изобщо ... Хора,  кое е добро за вас?!  - Това, което чувстваш в сърцето си и оставете останалото ... В края на краищата ние не сме тук, за да съдим другите ... Всеки е отговорен за действията си! ... и никой не е съвършен ..., само Вселеният разум може би! И тук се появяват съмнения!!!!! Поне в мен.....


Николай Николов

НЕПОДОЗИРАНИ БЪЛГАРСКИ ТАЛАНТИ

България е пълна с милиони талантливи и умни хора и 10 000 тъпанари, крадци, лъжци, мошеници и не знам как още да ги нарека, който ни съсипват нацията, здравето, храната, икономиката, живота изобщо и ни създават лоша слава в целия свят а ние спим и мълчим! Започваме протести и се отказваме! Защо?! Докога бре хора?! ЕТО ВИ ЕДНО МАЛКО, ДРЕБНИЧКО ДОКАЗАТЕЛСТВО!
ЖЕЛАЯ ВИ ПРИЯТНО ИЗЖИВЯВАНЕ С ТЕЗИ ТАЛАНТЛИВИ ХОРА


Николай Николов

сряда, 7 декември 2011 г.

БОГ Е МАКЕДОНЕЦ!!!

СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЧРЕЗ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТАРНАТА, АМА НАЙ-ОСНОВНА ЧАСТИЦА УСТАНОВИХ, ЧЕ БОГ Е МАКЕДОНЕЦ!!! Николай Николов

вторник, 6 декември 2011 г.

ДЕЙВИД АЙК - ТАЙНИТЕ НА МАТРИЦАТА

ПОКАЗВАМ ВИ ТОЗИ ИНТЕРЕСЕН ФИЛМ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИ! ЗА ДЕЙВИД АЙК СЪМ ПИСАЛ И НЯМА НУЖДА ДА СЕ ПОВТАРЯМ. ФИЛМЪТ Е С БЪЛГАРСКИ СУБТИТРИ И Е 2 ЧАСА И 7 МИНУТИ. ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ!!!
Николай Николов

неделя, 4 декември 2011 г.

ДА РАБОТИМ ДО СМЪРТ!Да работим до смърт! Това е новото мото на ГЕРБ, на които толкова (признавам си – и аз гласувах за тях) разчитахме, а се оказаха дупедавци, продажни копелета на европейския съюз, който по моите прости изчисления, и не само по тях, твърде скоро ще се разпадне! Хвала на ГОСПОД БОГ, който за кой ли път ни помага!!! Според тях единствения изход е да бачкаме,при това до преклонна възраст. (А коя е тя?!)
 Никой ли не разбра, че не е необходимо да се вдига пенсионната възраст, а просто да се възстановят унищожените заводи, предприятия и комбинати! Да се унищожи и забрави така наречената Приватизация”, която облагодетелства 5% от изродените псета, а нас ни подложи на унижение, подигравки, дискриминация и унищожение! Този план  е постигнат вече на 30% (Ран – Ъп) ! Докога ще търпим това????! Това са реформите които чакаме вече 22 години и нито едно правителство не го направи, но защо ли? - Защото са курви стари и обиграни, слуги и протежета! Е……бяха млади, но всяка курва си има лимит! Кои още не разбра, че лекарите ни убиват, не защото са некадърни, а защото ги превърнаха в търговци?!! Спомняте ли си медицината при оплювания социализъм???! -  Защото сега само 5 процента имат полза от това което го е имало преди?! Никой, ама никой ли от Вас не разбра??! А защо БДЖ не може да работи?! – Да защото трябва да се обогатяват изродите наричащи се „Патриоти”?! И още – всичко държавно трябва да се съсипе, не защото няма държава, а защото – „Няма такава държава”! А кой разбра, че лобирането в парламента вече премина тинята и опря на дъното на клоаката на разумността?! А как да си платим данъците, сметките, кредите и така нататък, след като те си имат винаги правителство, което послушно и галейки им ташаците,  послушно изпълнява  техните заповеди! Почнете от Юлияна Дончева – сладкарката и  c продълщете нататък….Всичко е едно и също?! А кой е собственика на ВТВ, вече не знам! И как ни представят нещата?!! Цензура, ама цензура до край! И не само там….  Не обвинявам много, от много кадърните наши журналисти но какво да правят горките?! – Да останат за винаги без работа като мен, като повечето от Вас!?! Не, НЕ и не!!!!! Не им желая такова нещо, защото те просто  нямат право на избор при сегашните изроди и псевдо медийни и политически "звезди"*******************.
И възможно ли е след 22 години да ни задават постоянно тъпия ама много тъп въпрос: „ Защо стачкувате бре хора?!”  Той отговора е прост, ама много прост и тъп – ако си бяха свършили работата до сега, (а те – не), през първите пет години, то никой властимеющ не щеше да има куража да се отнася така пренебрежително към нас – народа, а и към тях! Колкото и да не се харесва на някои то ново „Белене ще им трябва, и трябва безпрекословно да го има но не с изродските методи а с добри условиясвръх луксозни, за да не се разболеят случайно от измислена болест с най - модерна техника, но затворени  за да гледат както ние до сега света само по телевизора, но навън и в обществото Не! ЗА ОЛИГАРСИТЕ - СЪЩО! - Абсурд!! Не и Не! Отдавна съм казвал – от този живот никой не е излязъл жив! Е има и изключения, но това ще бъде при следващите поколения и не само – ето пример: Граф Сен Жермен, но не знаем от кое измерение и поколение идва! Дано си е жив и здрав! 
Много бях писал, много конкретни хора описах, но ги премахнах за сега защото ще наддадат вълчи, по скоро агнешки вой, защото са страхливи и крадливи гъзове!

Николай Николов