петък, 31 януари 2014 г.

ПАРАЛЕЛНИ СВЕТОВЕ - пета част

Но странната особеност на суперструнната теория е, че струните могат да вибрират само в едно специфично изме­рение на континуума пространство-време. Те могат да виб­рират само в десет измерения. Ако човек се опита да създа­де струнна теория в други измерения, тя не издържа в мате­матическо отношение.
Разбира се, нашата вселена е четириизмерна (с три изме­рения в пространството и едно във времето). Това означава, че другите шест измерения трябва да са колапсирали някак и да са се свили, подобно на петото измерение на Калуца.
Неотдавна физиците започнаха да обмислят сериозно как да докажат или да опровергаят съществуването на тези по - висши измерения. Може би най - простият начин за доказване на съществуването на по-висшите измерения би се състоял в това да се открият отклоненията от Нютоновия закон за гравитацията. В гимназията учим, че гравитацията на Земята намалява, докато навлизаме в открития космос. Или по-точно казано, гравитацията намалява заедно с квадрата на разделящото разстояние. Но това е така само защото живеем в триизмерен свят. (Представете си сфера, която обгръща Земята. Гравитацията на Земята прониква равномерно през повърхността на сферата, така че колкото по - голяма е тя, толкова по-слаба е гравитацията. Но тъй като повърхността на сферата се увеличава, подобно на квадрата на нейния радиус, силата на гравитацията, която е проникнала над повърхността на сферата, трябва да намалява подобно на квадрата на радиуса.)
Но ако Вселената имаше четири пространствени измере­ния, гравитацията трябваше да намалява като куба на разделящото разстояние. Ако Вселената имаше n - пространст­вени измерения, гравитацията трябваше да намалява подобно на ˉ1 сила!
Първият експеримент за тестване на обратно-квадратния закон на малки разстояния беше извършен в Колорадския университет през 2003 година, и даде отрицателни резултатиОчевидно няма нито една паралелна вселена, поне не и в Колорадо. Но този отрицателен резултат само изостри апетита на другите физици, които се надяват да извършат повторно този експеримент с по-голяма точност.
Нещо повече!  Големиятадронен колайдер, който започна работа през 2008 г. близо до Женева, Швейцария, търси нов тип частица, наречена с-частица или суперчастица, ко­ято представлява по-висока вибрация на суперструната (всичко, което виждате около себе си, е само най-ниската вибрация на суперструната). Ако бъдат открити            с-частици от LHC, това може да е революция в начина, по който гледаме на Вселената. В тази картина на Вселената стандартни­ят модел е най-ниската вибрация на суперструната.
Кип Торн казва:През 2020 година физиците ще разбират законите на квантовата гравитация, която ще се окаже вариант на струнната теория.“
Освен по-висшите измерения има още една паралелна вселена, която е предсказана от струйната теория и това е мултивселената“.
МУЛТИВСЕЛЕНАТА – ще продължа с нея в следващата статия за да не се объркате в паралелните вселени J

Чао до утре………
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар